Passend onderwijs

Passend onderwijs bij Ommeriek

In het kader van de Wet passend onderwijs werken reguliere en speciale (basis)scholen samen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen, hebben scholen een zorgplicht en werken scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen.

Alle schoolbesturen van de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) PO 20.01. Zij werken nauw samen om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. Het samenwerkingsverband is opgedeeld in vier deelverbanden. De scholen van Ommeriek vallen onder deelverband Noord.

Onderwijs passend bij iedere leerling

Alle scholen binnen het SWV PO 20.01 hebben met elkaar bepaald welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt. Dit is de basisondersteuning. Daarnaast hebben de scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben zij beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Als een school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, wordt binnen het bestuur of het deelverband gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt.

Wanneer extra interventies onvoldoende resultaat opleveren en de leerling op school niet langer kan worden begeleid, zoekt de school een beter passende plek. Dit kan ook het speciaal (basis)onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs vraagt de school, samen met de ouders, een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband.

Regionaal Expertise Team

Ommeriek heeft een eigen expertiseteam in het kader van passend onderwijs: het Regionaal Expertise Team (RET). Het RET bestaat uit negen specialisten, waaronder orthopedagogen en ambulant begeleiders. Het team is er ter ondersteuning van de leerkrachten en biedt snel en adequaat hulp aan leerlingen die dat nodig hebben.

De specialisten werken soms individueel met de leerling, maar vaker kiest het RET voor een integrale aanpak in de groep. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerkracht en de ouders. Een ouder kan niet rechtstreeks contact opnemen met het RET. De school schakelt het RET in bij vragen en zorgen over een individuele leerling of een groep leerlingen.

Extra arrangementen

Ommeriek heeft extra arrangementen om leerlingen ondersteuning te bieden.

Playing for Success

Dit is een faalangstreductietraining voor kinderen van 9 tot 14 jaar in samenwerking met FC Groningen. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie, meer zelfvertrouwen en zelfstandig leren samenwerken. Wekelijks stellen de kinderen een persoonlijk leerdoel op dat wordt geëvalueerd.

Junior Masterclass

De Junior Masterclass voor de groepen 7 en 8 is voor (meer)begaafde leerlingen. Op VO Eemsdelta komen deze leerlingen wekelijks samen om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen en samen opdrachten te doen.

Masterclass praktijk

In samenwerking met het praktijkonderwijs van VO Eemsdelta zijn leerlingen uit groep 7 en 8 een dag in de week praktisch aan het werk. Het gaat om leerlingen die uitstroomadvies praktijkonderwijs hebben. Zo maken ze alvast kennis met deze vorm van onderwijs.

Meer informatie voor ouders

Het samenwerkingsverband PO 20.01 heeft een eigen website. Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.

Ook kunnen leerlingen en ouders gebruikmaken van het Leerling- en Oudersteunpunt (LOS).  Hier kunnen ze terecht met allerlei praktische vragen over een passende onderwijsplek.