Raad van Toezicht

Toezicht op beleid en algemene gang van zaken

De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het interne toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Ommeriek. Naast het interne toezicht zijn er ook nog externe toezichthouders: de onderwijsinspectie en de accountant.

Onze vijf leden van de RvT worden voor een periode van vier jaar benoemd, waarbij eenmalig een verlenging van vier jaar mogelijk is. Werving van RvT-leden is openbaar en doen we op basis van vastgestelde profielschetsen. Daarbij betrekken we de medezeggenschapsorganen ook.

 

Taken van de Raad van Toezicht

De RvT heeft specifieke taken die voor het merendeel in de wet zijn vastgelegd, waaronder:

  • Het benoemen en ontslaan van het College van Bestuur.
  • De invulling van de werkgeversrol naar het College van Bestuur.
  • Het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening.
  • Het goedkeuren van het strategisch beleid van de stichting.
  • Het toezien op de naleving van de wettelijke taken door het College van Bestuur.
  • Het toezien op de rechtmatige en doelmatige besteding van overheidsgelden.
  • Het aanwijzen van de accountant.
  • Het toezien op de brede kwaliteit van het onderwijs.
  • Het toezien op het brede belang van de stichting, de scholen en de samenleving.

 

Vergaderingen van de Raad van Toezicht

De RvT vergadert zo’n zesmaal per jaar. Voorbereidingen voor verschillende onderwerpen vinden plaats in drie commissies: remuneratie (werkgeverszaken), audit (financiële zaken), en onderwijs en kwaliteit (onderwijsinhoudelijke zaken).

Minimaal twee keer per jaar vergadert de RvT met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ook legt de raad werkbezoeken af aan scholen en het stafbureau om zich breed te laten informeren over de gang van zaken binnen de stichting. Waar mogelijk en gewenst sluit de RvT aan bij bijzondere activiteiten.

De leden van onze Raad van Toezicht zijn:

Rob Schuur (voorzitter)
Ferdinand Vinke
Coba Anninga
Jasper Riddersma
Kor de Groot

De Raad van Toezicht is te bereiken via rvt@ommeriek.nl.