Medezeggenschap

Ouders en leerkrachten hebben het recht in te stemmen met en te adviseren over het te voeren beleid op school. Iedere school van Ommeriek heeft daarom een medezeggenschapsraad (MR).

Voor alle scholen gezamenlijk is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR. Zij hebben overleg met het College van Bestuur om actuele zaken te bespreken en vergaderingen voor te bereiden.

Het College van Bestuur legt voorgenomen besluiten ter instemming of advisering voor aan de GMR. De belangrijkste taak van de GMR is het toetsen van deze besluiten.

Ommeriek heeft een GMR van twaalf personen (zes personeelsleden en zes ouders). In de loop van januari 2024 is de nieuwe samenstelling bekend.

De GMR is te bereiken via gmr@ommeriek.nl.