Missie & visie

Ommeriek wordt gevormd door een rijk palet van
vierentwintig samenwerkende scholen en kindcentra
in Noordoost-Groningen. Onze organisatie telt ruim
450 medewerkers, die onderwijs bieden aan ongeveer
3500 kinderen.

Missie, visie en kernwaarden

Wij maken deel uit van een pluriforme samenleving, waarbinnen we met respect en waardering kijken naar verschillen tussen mensen. Iedereen is bij ons welkom, ongeacht levensbeschouwing, culturele achtergrond en seksuele geaardheid. Dit geldt zowel voor kinderen als medewerkers.

We vinden dat alle kinderen binnen onze regio recht hebben op het best mogelijke onderwijs. Ouders/verzorgers en kinderen hebben bij ons echt wat te kiezen: elke school of kindcentrum heeft zijn eigen concept, profiel en identiteit.

Waar we elkaar in vinden en wat ons verbindt, zijn onze missie, onze visie en onze kernwaarden.

 

Onze missie

Wij zijn Ommeriek. Met elkaar zorgen wij voor rijk onderwijs dat kinderen optimale kansen biedt om zich volledig te ontwikkelen. We doen er alles aan om ze te helpen ontwikkelen tot veelzijdige en zelfbewuste burgers die op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Binnen onze regio en daarbuiten.

Onze visie 

Wij onderstrepen het belang van de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, digitale
geletterdheid en kennis van de wereld. We beschouwen deze als het fundament dat kinderen in staat stelt zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de toekomst. Even belangrijk zijn vaardigheden als samenwerken en communiceren.

Ook bevorderen we actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid, zodat kinderen leren hoe ze op een positieve manier kunnen bijdragen aan de samenleving en de wereld om hen heen. We stimuleren kinderen om hun unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Om rijk onderwijs te bieden overstijgen we de traditionele kaders door onderwijs, kinderopvang en zorg te integreren. Samen met andere maatschappelijke partners creëren wij een breed aanbod met ononderbroken ontwikkelingslijnen.

Onze kernwaarden

We laten ons leiden door de kernwaarden: vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid.

Vertrouwen vormt de basis voor al ons handelen. Door uit te gaan van vertrouwen, creëren wij een veilige en stimulerende omgeving, waarin kinderen en medewerkers de vrijheid voelen om nieuwe dingen uit te proberen en te leren van fouten. Jij voelt je bij ons gewaardeerd en gesteund.

Verbinding betekent dat we geloven in de kracht van samenwerking. We streven op alle niveaus naar een optimale samenwerking tussen medewerkers, kinderen, ouders/verzorgers en samenwerkingspartners. Zo bouwen wij aan een klimaat waarin jij wordt aangemoedigd het beste uit jezelf te halen en anderen daarbij te helpen.

Verantwoordelijkheid betekent dat wij eigenaarschap aanmoedigen, zowel bij medewerkers als bij kinderen. Wij stimuleren iedereen om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling en voor de wereld om ons heen. We willen dat jij goed voor jezelf zorgt en rekening houdt met anderen. Daar helpen we je bij.

Strategische Ambities

We laten graag zien hoe wij onze missie en visie in de praktijk brengen. Wat zijn onze speerpunten voor de komende periode? Wat zijn onze strategische keuzes, waar focussen we op? Welke ambities hebben we en wat is nodig om deze te realiseren? In de komende jaren focussen wij op de volgende vier strategische ambities:

  • Wij bieden betekenisvol, kansrijk en zo inclusief mogelijk onderwijs.
  • Onze scholen ontwikkelen zich tot brede kindcentra.
  • Wij bouwen op alle niveaus aan een professionele cultuur van leren van en met elkaar.
  • Wij zijn een aantrekkelijke werkgever die in staat is medewerkers te boeien en te binden.
Onthulling logo ommeriek