Missie & visie

Noordkwartier en Marenland – de voorgangers van Ommeriek –  formuleerden in 2019 al gemeenschappelijke uitgangspunten in een grotendeels gemeenschappelijk strategisch plan. Samen zetten we daar nu als Ommeriek de schouders onder. Op dit moment werkt Ommeriek aan een nieuw strategisch perspectief. Dat is eind april 2024 afgerond.

Onderwijs dat past 

We bieden een uitdagend onderwijsaanbod dat aansluit bij de mogelijkheden, behoeften en interesses van leerlingen. Dit is zichtbaar in een breed ondersteuningsaanbod en in een breed aanbod van vakgebieden en activiteiten, zowel op school als voor en na schooltijd. Om te zorgen voor een kwalitatief goed aanbod maken we gebruik van expertise van medewerkers, maar ook van die van externe partners.

Ommeriek treedt op als krachtige partner in de regio voor de gemeente, de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, instellingen op het gebied van kunst, cultuur en ICT, en het bedrijfsleven. De bundeling van krachten biedt kansen voor meer kwaliteit in onderwijs en ondersteuning.

Autonomie van de kindcentra

Een kindcentrum biedt kinderen van 0 tot 13 jaar alle mogelijkheden zich optimaal te ontwikkelen. We geven de kindcentra de vrijheid om, binnen de bestuurlijke kaders, hun onderwijs zelf vorm te geven en een eigen profiel (verder) te ontwikkelen.

Zo zorgen we ervoor dat het aanbod aansluit bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van kinderen en de mogelijkheden van de wijk of het dorp waar het kindcentrum staat. De scholen binnen een kindcentrum maken samen keuzes in het belang van álle kinderen en ouders.

Diversiteit 

Onze scholen maken deel uit van een pluriforme samenleving, waarbinnen we respect en waardering hebben voor verschillen tussen mensen. Denk bijvoorbeeld aan levensbeschouwing, culturele achtergrond en seksuele identiteit en aan de manier waarop kinderen zich ontwikkelen.

Ommeriek kent een grote diversiteit op het gebied van identiteit, cultuur, denominatie, onderwijsconcept en omvang van scholen. Ouders hebben bij ons echt wat te kiezen.

Vakmanschap 

Het vakmanschap van onze medewerkers staat voorop. Samen zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van kinderen. We hebben een lerende houding en blijven ons ontwikkelen.

Belangrijk is dat onze medewerkers de vrijheid krijgen om binnen de visie van de scholen onderwijs vorm te geven. Dat zij mogen experimenteren en ontwikkelen en dat zij worden uitgedaagd om verder te professionaliseren. Daarbij maken we gebruik van elkaars talenten en expertise. Samen kunnen we meer.

Het bestuur stuurt, faciliteert en ondersteunt 

Het bestuur geeft sturing aan de strategische koers en faciliteert de scholen om verwachtingen en ambities waar te maken. We stellen directeuren en medewerkers in staat om optimale kwaliteit en resultaten te realiseren. Dat doen we door te investeren in medewerkers. Bijvoorbeeld door het opstellen van een organisatiejaarplan en het sturen op resultaat, scholing, financiën, ICT-voorzieningen en goed personeelsbeleid.

Ommeriek biedt medewerkers zekerheid, ontwikkelmogelijkheden en de vrijheid om onderwijs vorm te geven. Dat leidt tot meer werkplezier en daardoor tot een nog betere onderwijskwaliteit.