Onze scholen ontwikkelen zich tot brede kindcentra

Het is onze ambitie dat alle scholen binnen Ommeriek zich ontwikkelen tot brede kindcentra.
We verkennen daarbij de mogelijkheden om kinderopvang binnen de kindcentra zelf aan te bieden.

Optimale kansen

Wij zien de ontwikkeling van scholen tot brede kindcentra als een fundamentele stap in het realiseren van onze missie: zorgen voor rijk onderwijs dat kinderen optimale kansen biedt om hun volledige potentieel te ontwikkelen, door een naadloze integratie van voorschoolse educatie, basisonderwijs, buitenschoolse opvang, zorg, kunst, sport en cultuur. Op deze manier bieden wij alle kinderen de hele dag een rijke leeromgeving, hoogwaardige voorschoolse educatieprogramma’s en een ononderbroken ontwikkeling. Voor het herstel van Groningen en Noord-Drenthe als gevolg van de gaswinning is door het kabinet een pakket met maatregelen geformuleerd in ‘Nij Begun’. De plannen die vanuit ‘Nij Begun’ worden vormgegeven sluiten nauw aan bij onze ambitie om brede kindcentra en Tijd voor Toekomst voor alle kinderen vorm te geven.

Brede samenwerking

Essentieel voor het succes van een kindcentrum is effectieve samenwerking met lokale voorschoolse en buitenschoolse opvang, jeugdprogramma’s, zorgspecialisten, beleidsmakers, buurthuizen, bibliotheken en overige gemeenschapsvoorzieningen. Deze netwerken versterken de positie van het kindcentrum binnen dorpen en wijken. Zij vormen een vloeiend geheel en sluiten naadloos op elkaar aan.

Actieve ouderbetrokkenheid

Omdat ouders/verzorgers vanzelfsprekend een essentiële rol vervullen in de leer- en ontwikkelingsreis van hun kinderen, stimuleren wij ouderbetrokkenheid. We bieden ondersteuning en faciliteren scholen die de rol van ouders/verzorgers willen versterken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten zoals een onderwijscafé. Ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers werken hier gezamenlijk aan de vormgeving van het kindcentrum, afgestemd op hun specifieke wensen en behoeften.

Koesteren van verscheidenheid

De grote verscheidenheid binnen de dorpen en wijken van onze scholen betekent dat er verschillende ambities kunnen zijn voor een breed kindcentrum. Er is geen standaardrecept waar elke locatie aan moet voldoen, het moet juist aansluiten op de specifieke behoeften van haar populatie. We vragen van iedere school om, in samenwerking met lokale partners, een gedeelde ambitie te formuleren voor het te ontwikkelen lokale kindcentrum.

Pilots ‘kindcentrum van de toekomst’

Om te voorkomen dat bij het realiseren van het kindcentrum elke school zelf het wiel moet uitvinden, starten wij met één of meerdere pilots ‘kindcentrum van de toekomst’. Hierin worden alle aspecten van het model geïntegreerd en geoptimaliseerd. Samen met de gemeente en andere partners zoeken we hier de benodigde tijd en middelen voor. In deze proeftuinen zoeken we de grenzen op van wat kan. Op basis hiervan kunnen we een beeld schetsen van wat er mogelijk is voor onze andere scholen.